Opći uvjeti

1. Podaci o pružatelju usluga u turizmu
1.1 Pružatelj usluga u turizmu (dalje u tekstu: Organizator putovanja) jest EDUCATIONAL TRAVEL WORLD WIDE d.o.o.
putnička agencija sa sjedištem u ulici Gajeva 2a, Sesvete – Zagreb,
OIB 81056026568, identifikacijski kod HR-AB-01- 081027354
1.2 Ukoliko nije drugačije utvrđeno ovim Općim uvjetima o pružanju usluga u turizmu Educational Travel World Wide
d.o.o. putničke agencije (dalje u tekstu: Opći uvjeti), sva se komunikacija s Educational Travel WorldWide d.o.o može
odvijati pisanim putem na adresu Educational Travel Worldwide, Sesvete, Zagreb, Gajeva 2a, elektroničkom poštom na
adresu info@etw.hr na broj telefona: +385 (0) 1 581 0 809, +385 (0) 1 581 0957 te faksom na broj: +385 (0) 1 581 0958
2. Značenje pojedinih izraza u ovim općim uvjetima
2.1 Osim ukoliko je izrijekom drugačije navedeno u Ugovoru o pružanju turističkih usluga koji sklapaju Putnik i
Organizator putovanja ( dalje u tekstu: Ugovor ), pojmovi koji se koriste u Ugovoru i ovim Općim uvjetima imaju sljedeće
značenje:
Opći uvjeti – Opći uvjeti putovanja Educational Travel Worldwide d.o.o.
Ugovor – ugovor o organiziranju putovanja, kojeg su Organizator putovanja, odnosno druga od njega ovlaštena osoba,
i Ugovaratelj putovanja zaključili u svrhu realizacije putovanja prema točno određenom Programu putovanja odnosno
prema Individualnom programu putovanja.
Putnik: Fizička ili pravna osoba koja pribavlja turističku uslugu, fizička ili pravna osoba za čiji račun i/ili u čije ime se
pribavlja turistička usluga ili bilo koja fizička ili pravna osoba na koju se prenosi pravo korištenja turističke usluge.
Program putovanja: svaki objavljeni promidžbeni materijal koji se odnosi na točno određeni Paket aranžman kojim
je ujedno i opisan plan putovanja te u tom pogledu, i kao takav predstavlja opću ponudu Organizatora putovanja koji
sklapanjem Ugovora čini sastavni dio tog Ugovora, pod uvjetom da samim Ugovorom nije što drugo određeno.
Turističke usluge: Usluge koje pruža Organizator putovanja a koje se sastoje od paket aranžmana i/ili izleta i/ili tečajeva
stranih jezika i obrazovanja u inozemstvu.
Paket aranžman: unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza,
smještaja ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga što čine cjelinu, a pružaju se u vremenu dužem od 24 sata ili uključuju
barem jedno noćenje, te se prodaju po ukupno unaprijed utvrđenoj (paušalnoj) cijeni.
Izlet: jest unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza ili drugih
turističkih i ugostiteljskih usluga, a traju manje od 24 sata i ne uključuju noćenje ( zajedno dalje u tekstu: Putovanje ).
Subagent – treće osobe putem kojih Organizator putovanja promovira, prodaje i ugovara svoja putovanja.
3. Predmet i sastavni dijelovi Ugovora
3.1 Ugovorom se uređuju prava i obveze Organizatora putovanja kao pružatelja usluga u turizmu te prava i obveze
Putnika koji pribavlja turističku uslugu.
3.2 Ugovor se sastoji od: Programa putovanja kojim Organizator putovanja daje ponudu Putniku za Izlet ili Paket
aranžman, ovih Općih uvjeta i Prijave kojom Putnik prihvaća ponuđeni Program putovanja.
3.3 Program putovanja, Opći uvjeti te Prijava, kada je to primjenjivo, čine sastavne dijelove Ugovora (dalje u tekstu:
Sastavni dijelovi).
3.4 Ukoliko Organizator putovanja omogućava određene pogodnosti Putnicima, poput prava na sudjelovanja
u nagradnom programu ili sl., uvjeti za stjecanje prava na pogodnosti i njihovo korištenje utvrđuju se pravilima tog
programa koji ne čine sastavni dio Ugovora te ih Organizator putovanja može mijenjati na način utvrđen pravilima
programa.
4. Prijave i sklapanje ugovora
4.1 Ugovor je sklopljen prihvatom ponude turističkih usluga navedenih u Programu putovanja od strane Putnika. Ponuda
se prihvaća popunjavanjem obrasca u kojem su specificirane vrste, količine Turističkih usluga i način plaćanja (dalje u
tekstu: Prijava) i njezinim potpisom od strane Putnika te suglasnosti za terećenje kartice / uplatom djelomičnog iznosa
od ukupne cijene (dalje u tekstu: Predujam), koji je utvrđen Programom putovanja ili ovim Općim uvjetima. Prihvatom
ponude na navedeni način sklopljen je Ugovor između Putnika i Organizatora putovanja, koji može biti Ugovor o
organiziranju putovanja u slučaju kada je predmet ugovora paket-aranžman odnosno Ugovor o turističkim uslugama u
slučaju kada je predmet ugovora izlet (zajedno dalje u tekstu: Ugovor)
4.2 Podnošenjem potpisane Prijave za željene Turističke usluge i njenim potpisivanjem, podnositelj Prijave kao i svaka
osoba koja ju potpisuje kao potencijalni korisnik Turističkih usluga ili zakonski zastupnik podnositelja Prijave ili drugog
potencijalnog korisnika, u ime i za račun osobe čiji je zakonski zastupnik, potvrđuje: (i) da je prije podnošenja Prijave
proučila sve Sastavne dijelove Ugovora te (i/) da prihvaća sve njihove odredbe i obvezuje se poštivati ih.
4.3.Educational Travel WorldWide ima pravo odbiti svaku Prijavu za Turističke usluge.
4.4 Ukoliko se naknadno pokaže da je Ugovor sklopljen na temelju netočnih ili nepotpunih podataka navedenih u Prijavi,
Organizator putovanja je ovlašten raskinuti Ugovor bez ostavljanja dodatnog roka, sukladno odredbama članka 8.3
Općih uvjeta.
4.5 T-Com se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na ovim stranicama osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka. Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) između T-Com Pay Way sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup na Internet i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa, korištenjem ISO 8583 protokola. T-Com u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni.
5. Usluga koja je predmet Ugovora
5.1 Organizator putovanja pruža Turističke usluge u opsegu kako je to navedeno u Programu putovanja za svaki pojedini
paket aranžman i/ili izlet.
5.2 Organizator putovanja može, na izričiti zahtjev Putnika, pružati Turističke usluge koje nisu objavljene u Programu
putovanja ( dalje u tekstu: Usluge na upit ).
6. Obveze Organizatora putovanja
6.1 Organizator putovanja dužan je Putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena Ugovorom i skrbiti
se o pravima i interesima Putnika, u skladu s poslovnim običajima u svojoj djelatnosti, osim u slučaju nastupa okolnosti
koje su izvan kontrole Organizatora putovanja, isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga
prouzročenih višom silom te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim
propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima, Organizator putovanja nije dužan podmiriti sve dodatne
troškove Putnika. A takvim se okolnostima smatraju osobito:
– rat, ratna događanja, nemiri, terorističke akcije;
– štrajkovi;
– elementarne nepogode;
– odluke nadležnih državnih tijela donijete nakon objave Programa putovanja, koje imaju obvezujući značaj;
– otkazivanje letova i/ili kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava i sl.;
– sve ostale slične izvanredne okolnosti koje Organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ni otkloniti.
6.2 Organizator putovanja dužan je u razumnom roku prije započinjanja putovanja, u pisanom obliku ili na drugom
trajnom mediju, putniku učiniti dostupnom obavijest o: mjestu među odredišta ili izmjene prijevoznog sredstva te
vremenu dolaska u to mjesto; njegovu mjestu u prijevoznom sredstvu, imenu i prezimenu, adresi i broju telefona
mjesnog zastupnika Organizatora putovanja ili, ako ga nema, osobi kojoj se putnik može obratiti u slučaju poteškoća ili,
ako nema niti takve osobe, broju telefona ili drugom sredstvu koje mu omogućuje kontakt s Organizatorom putovanja;
u slučaju putovanja maloljetnika, način uspostave neposredne veze s njim ili za njega odgovornom osobom; mogućnost
sklapanja ugovora o osiguranju kojim se osiguravaju troškovi raskida ugovora od strane putnika ili troškovi pomoći i
povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće ili bolesti.
6.3 Obavijesti koje dobije o putniku, njegovoj prtljazi, njegovim kretanjima i imenima njegovih suputnika neće iznijeti
iz zemlje ili dati trećoj osobi. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje police
osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu i /ili na zahtjev nadležnog državnog tijela.
7. Pravo Organizatora putovanja na izmjenu sadržaja Ugovora
7.1 Ako Organizator putovanja prije početka putovanja učini značajnije izmjene u bitnim sastojcima Ugovora (program,
smještaj, cijena) dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti Putnika u pisanom obliku.
7.2 Ako organizator putovanja ponudi Putniku izmijenjeni Ugovor, ponuda mora sadržavati izmijene koje su izvršene te
utjecaj tih izmjena na cijenu putovanja.
7.3 Ako ne prihvati izmjene Ugovora, Putnik može po svom izboru raskinuti Ugovor bez obveze naknade štete i troškova,
ili koristiti drugo odgovarajuće Putovanje koje mu Organizator putovanja može ponuditi, bez doplate cijene ako mu je
cijena viša, odnosno uz povrat razlike u cijeni ako mu je cijena niža.
7.4 Putnik je dužan priopćiti svoj izbor Organizatoru putovanja u roku od dva radna dana od dana primitka prijedloga
izmjene Ugovora. Ako Putnik, sukladno čl. 7.3 ovih Općih uvjeta raskine Ugovor, Organizator putovanja dužan je bez
odgađanja vratiti mu ono što je Putnik platio za Putovanje, osim troškova izdavanja vize ukoliko je taj postupak već
započet u trenutku nastupa okolnosti iz čl. 7.3 ovih Općih uvjeta.
7.5 Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik nema pravo na naknadu štete ako do izmjene Paket aranžmana dođe zbog
izvanrednih vanjskih okolnosti koje Organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ni otkloniti.
7.6 Ako nakon započinjanja Putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga, ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati
ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, Organizator putovanja dužan je, o svom trošku, izvršiti odgovarajuće
izmjene Programa putovanja za nastavak Putovanja te, ako je to potrebno, obeštetiti Putnika za razliku u cijeni između
ugovorenih i stvarno pruženih usluga.
7.7 Ako nije moguće na odgovarajući način izmijeniti Program putovanja ili ako Putnik ne prihvati te izmjene iz
opravdanih razloga, Organizator putovanja dužan je, o svom trošku, omogućiti Putniku povratak, odgovarajućim
prijevoznim sredstvom, u mjesto polaska ili neko drugo mjesto, ako je Putnik s time suglasan, te nadoknaditi Putniku
štetu koju je time pretrpio.
8. Pravo Organizatora putovanja na raskid Ugovora
8.1 Organizator putovanja može raskinuti Ugovor potpuno ili djelomično, bez obveze naknade štete putniku, ako prije
ili za vrijeme ispunjavanja Ugovora nastupe izvanredne okolnosti navedene u članku 6.1 ovih Općih uvjeta, koje se nisu
mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja Ugovora, bile opravdan razloga da
Organizator putovanja Ugovor ne sklopi.
8.2 Organizator putovanja pridržava pravo na raskid Ugovora bez obveza na naknadu štete i u slučaju da se za Putovanje
ne prijavi potreban broj putnika, ako je o toj okolnosti obavijestio Putnika u primjerenom roku koji ne može biti kraći
od pet dana prije dana kada je Putovanje trebalo započeti. Minimalni broj putnika potreban za realizaciju pojedinog
Putovanja naveden je u Programu putovanja za svako pojedino Putovanje.
8.3 Ako Organizator putovanja raskine Ugovor zbog razloga koji je na strani Putnika, Putnik nema pravo zahtijevati
naknadu štete koju je pretrpio tim raskidom.
9. Cijene
9.1 Cijene Turističkih usluga objavljene su u kunama i eurima za svako pojedino Putovanje i vrijede od dana objave Programa
putovanja. Cijene Turističkih usluga u drugim valutama koje kotiraju na tečajnoj listi Erste&Steiermärkische Bank d.d.,
preračunavaju se u kune prema srednjem tečaju za devize primjenjivom na dan plaćanja Predujma. Cijene Turističkih
usluga u drugim valutama koje ne kotiraju na tečajnoj listi Erste&Steiermärkische Bank d.d., preračunavaju se u kune i euro
prema srednjem tečaju za devize primjenjivom na dan plaćanja Predujma.
9.2 Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene do 21 dana prije početka putovanja, ako je nakon
sklapanja Ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove
goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge ( u zračnim i ostalim lukama i sl. ) koje utječu na cijenu Putovanja,
a za koje Organizator putovanja nije znao ni mogao znati. Organizator putovanja će o povećanju ugovorene cijene
pisanim putem obavijestiti Putnika, najkasnije 7 dana prije početka Putovanja na posljednju adresu Putnika dostavljenu
u Educational Travel Worldwide.
9.3 Putnik je suglasan i pristaje na povećanje cijene do visine 10% od cijene Turističke usluge navedene u Programu
putovanja, uslijed promjene cijena iz članka 9.2 ovih Općih uvjeta.
9.4 Ako bi povećanje cijene iznosilo više od 10% od ugovorene cijene Putnik ima pravo raskinuti Ugovor uz raskidni
rok od 5 dana. Raskidni rok počinje teći od dana dostave pisane izjave o raskidu Ugovora Organizatoru putovanja. U
navedenom slučaju Putnik ima pravo na povrat uplaćene cijene i nije u obvezi nadoknaditi štetu Organizatoru putovanja,
osim troškova izdavanja vize, ukoliko je taj postupak već započet prije nego što Organizator putovanja zaprimi izjavu o
raskidu Ugovora. Smatrat će se da je Putnik pristao na povećanje cijene iznad 10%, ukoliko ne raskine Ugovor u roku
od pet dana od dostave pisane obavijesti o povećanju cijene. Smatrat će se da je pisana obavijest dostavljena Putniku
e-mailom na dan potvrde o primitku e-maila na e-mail kontakt adresu Putnika, faksom na dan odašiljanja na broj faksa
Putnika uz pozitivan faks report, osobnim preuzimanjem na dan preuzimanja ili preporučenom poštom na dana predaje
pošiljke ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga.
10. Obveze putnika
10.1 Putnik se obvezuje, odmah po sklapanju Ugovora, platiti Predujam u iznosu od 40% cijene Putovanja, odnosno 10%
cijene za Usluge na upit, osim ukoliko nije što drugo određeno Programom putovanja. Preostali iznos do pune cijene
Putnik se obvezuje platiti najkasnije 21 dan prije početka Putovanja. *daleka putovanja – 70 dana prije puta
10.2 Ukoliko Putnik ne uplati preostali iznos cijene Putovanja u za to određenom roku, Ugovor se raskida, te će se
primijeniti odredbe o raskidu Ugovora iz članka 8.3 ovih Općih uvjeta.
10.3 Putnik je dužan na zahtjev Organizatora putovanja dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje Putovanja, a
posebno za pribavljanje prijevoznih karata, rezervaciju smještaja te isprave potrebne za prelazak preko granice.
10.4 Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene
graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima.
10.5 Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima, te surađivati s predstavnikom
Organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj vjeri.
10.6 Putnik odgovara za štetu što je prouzroči Organizatoru putovanja neispunjenjem obveza koje proizlaze iz Ugovora.
Putnik je odgovoran za štetu koju svojom krivnjom, namjerno ili nepažnjom prouzroči Organizatoru putovanja odnosno
davatelju usluge ili trećim osobama.
11. Pravo Putnika na raskid Ugovora
11.1 Putnik može u svakom trenutku potpuno ili djelomično raskinuti Ugovor, u kojem slučaju Organizator putovanja
ima pravo na naknadu, koja se određuje prema vremenu preostalom do početka Putovanja na tečaj stranog jezika,
kako slijedi:

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA:
a) do 120 dana prije polaska na Putovanje – 40% od cijene Putovanja;
b) 120 do 60 dana prije polaska na Putovanje – 60% od cijene Putovanja;
c) 60-0 dana prije polaska na Putovanje – 100% od cijene Putovanja;
d) nakon termina polaska na Putovanje – 100% cijene Putovanja.

Do 150 dana prije polaska na PUTOVANJE ZA STUDIJ  -50% od cijene Putovanja;
b) 150-0  dana prije polaska na Putovanje – 100% od cijene Putovanja;
c) 0 dana prije polaska Putovanje – 100% od cijene Putovanja;

Uvjeti otkazivanja za SREDNJE ŠKOLE I STUDIJE U INOZEMSTVU

Depozit u iznosu od 700,00 € se ne vraća ni u kojem slučaju, kao ni troškovi posredovanja.

Nakon što je učenik primljen na program mora uplatiti 40 % odmah, 30 % školarine se mora uplatiti u idućih 5 mjeseci, a ostalih 30%  najmanje 3 mjeseca prije dolaska.

Ukoliko učenik ne bude primljen vraćamo do tada uplaćen iznos osim depozita i troška posredovanja.

Ukoliko učenik otkaže nakon primitka, trošak otkazivanja iznosi 50%.

Ukoliko učenik ne dobije vizu, zadržavamo depozit i trošak posredovanja.

Ukoliko dođe do otkazivanja programa ili skraćenja boravka tijekom školovanja I nakon što je učenik stigao u zemlju školovanja, zadržavamo puni iznos.

U slučaju da učenik bude  vraćen sa programa od strane organizatora jer je prekršio pravila programa nema  pravo na povrat novca.

Ukoliko dođe do otkazivanja zbog medicinski opravdanog razloga ili smrti, a prije dolaska u zemlju školovanja zadržavamo 400,00 € i trošak posredovanja.

USA

Depozit u iznosu od 1.000,00 € se ne vraća ni u kom slučaju, kao ni trošak posredovanja.

Ukoliko učenik otkaže do 30.6. nakon što je primljen, zadržavamo 50 % školarine.

Ukoliko učenik otkaže između 1.7. – 31.7. nakon što je primljen, zadržavamo 60 % školarine.

Ukoliko učenik otkaže između 1.8. – 31.8. nakon što je primljen, zadržavamo 80 % školarine.

Ukoliko učenik bude no – show, tj. ne pojavi se na programu zadržavamo 90% školarine

Učenici koji otkažu program nakon što im je izdana dokumentacija za vizu, nakon što su stigli na odredište ili u slučaju da su vraćeni sa programa od strane organizatora jer su prekršili pravila programa nemaju pravo na povrat novca.

Ukoliko je učeniku odbijena viza ima pravo na povrat uplaćenog iznosa umanjen za trošak depozita u iznosu od 1.000,00 € + trošak posredovanja.

Ukoliko dođe do otkazivanja programa tijekom školovanja zadržavamo puni iznos. Potpisivanjem prijave potvrđujete uvjete sudjelovanja na programu.

11.2 DALEKA PUTOVANJA:

a) do 70 dana prije polaska na Putovanje -40% od cijene Putovanja;
b) 69-0 dana prije polaska na Putovanje – 80% od cijene Putovanja;
c) nakon termina polaska na Putovanje – 100% cijene Putovanja.

11.3 Ukoliko su zbog raskida Ugovora od strane Putnika za Organizatora putovanja nastali troškovi koji premašuju iznos
cijene Putovanja, Organizator putovanja ima pravo na naknadu tih troškova.
11.4 Organizator putovanja ima pravo samo na naknadu troškova ako je Putnik raskinuo Ugovor zbog okolnosti koje nije
mogao izbjeći ili otkloniti i koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja Ugovora, bile opravdan razlog da ne sklopi Ugovor,
a i u slučaju ako je Putnik osigurao odgovarajuću zamjenu ili je zamjenu našao sam Organizator putovanja.

12. Kategorizacija i opis usluga
12.1 Smještaj (hoteli/apartmani/privatni smještaj), prehrana, i ostale usluge objavljene u Programu putovanja opisani
su prema turističkoj klasifikaciji prema pravu države u kojoj se objekt nalazi, u vrijeme izdavanja Programa putovanja.
Standardi smještaja i usluga u pojedinim državama su različiti i nisu usporedivi.
12.2 Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih obilježja (veličina, orijentacija, opremljenost i sl.), prihvatit će smještaj koji mu se dodjeli od strane recepcije hotela i/ili apartmana pri dolasku u hotel i/ili apartman, a kod
Turističkih usluga koje obuhvaćaju i tečaj stranog jezika u inozemstvu Putnik će prihvatiti smještaj u hotelu ili apartmanu
ili smještaj u obitelji koji mu dodijeli škola stranih jezika koju će Putnik pohađati, ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/
apartman odnosno smještaj u obitelji posebnih obilježja.
12.3 Organizator putovanja će nastojati udovoljiti zahtjevima Putnika koji želi promjenu dodijeljenog smještaja i u tom
smislu će pregovarati s davateljem usluge, međutim ne snosi odgovornost ukoliko u tome iz bilo kojeg razloga ne uspije.
12.4 Smještaj u hotelima i/ili apartmanima i ulazak u sobe, prilikom dolaska u mjesto odredišta Putovanja, nije moguć
prije 14 sati po lokalnom vremenu u mjestu odredišta Putovanja, a Putnik iz hotela i/ili apartmana, odnosno sobe mora
izići najkasnije do 10 sati po lokalnom vremenu u mjestu odredišta Putovanja, na dan završetka Putovanja, odnosno na
dan prelaska u neki drugi hotel i/ili apartman, ukoliko u Programu putovanja nije drugačije navedeno.
13. Zdravstveni propisi i zaštita
13.1 Za Putovanja u pojedine zemlje postoji obveza cijepljenja, te je ugovaranjem Putovanja u te zemlje Putnik preuzeo
obvezu cijepiti se i pridržavati drugih zdravstvenih propisa i uputa za takva Putovanja. Cijepljenje je obvezno i kada takva
obveza prema propisima nastupi i nakon. Ukoliko prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, iz zdravstvenih
razloga Putniku cijepljenje nije dopušteno, liječnička potvrda o tome nadomjestiti će potvrdu o cijepljenju.
14. Putnikova prtljaga
14.1 Količina prtljage koju Putnik ima pravo besplatno prevesti u zrakoplovu određena je pravilima i uvjetima
zrakoplovnog prijevoznika.Za svaki kilogram prtljage kojim se prekoračuje težina dozvoljenog besplatnog prijevoza,
Putnik će platiti naknadu prema tarifama zrakoplovnih prijevoznika. Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu
ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti tijekom putovanja ili u hotelu. Ukoliko dođe do gubitka i/ili
uništenja prtljage Putnika prilikom prijevoza Putnika, za to je odgovoran prijevoznik koji vrši prijevoz Putnika (zrakoplovni
prijevoznik, prijevoznik koji vrši prijevoz autobusom itd.) i Putnik se mora obratiti samom prijevozniku u svezi svojih
prigovora zbog gubitka i/ili uništenja prtljage te prijevoznik odgovara Putniku za svu štetu koja mu je nastala na prtljagi.
15. Putno osiguranje
15.1 Organizator putovanja će prilikom popunjavanja Prijave Putniku ukazati na mogućnost sklapanja polica s
osiguravajućim društvima za putno osiguranje, te ostale vrste osiguranja za vrijeme trajanja Putovanja.
15.2 Putnik samostalno odlučuje o sklapanju polica s osiguravajućim društvima iz prethodnog stavka za sebe i druge
osobe za koje ugovara Turističke usluge.
15.3. Po nastanku nekog od razloga za otkaz putovanja, kod putničke agencije, ugovaratelj osiguranja je dužan o tome izvijestiti osiguratelja u pisanom obliku, i to najkasnije u roku 15 radnih dana računajući od dana nastanka razloga za otkaz.
16. Jamčevina za paket aranžman i osiguranje od profesionalne odgovornosti
16.1 Organizator putovanja zaključio je Ugovor o jamčevnom osiguranju br. 45 – 6001438296 sa Uniqa osiguranjem Zagreb i osigurane od profesionalne odgovornosti br. 1322-00067121 sa Wiener osiguranjem Vienna Insurance group d.d., Zagreb, za osiguranje jamčevine za turistički aranžman, za osiguranje svakog paket aranžmana od štete koju Organizator putovanja može prouzročiti Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman radi naknade Putniku. Ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja izostanu usluge paket aranžmana i troškova koji su nastali zbog
platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja za povratak Putnika u mjesto polaska.
16.2 Prilikom ostvarivanja prava iz jamčevnog osiguranja i prava iz osiguranja o odgovornosti od osiguravatelja Putnik je
dužan priložiti dokaz o uplati cijene paket aranžmana.
17. Osobni podaci
17.1 Putnik je upoznat i suglasan da Organizator putovanja koristi osobne podatke Putnika, uključivo i OIB, kao jedan
od načina njegove identifikacije u svom poslovanju, u svrhu udovoljavanja zahtjevima Putnika za Turističkim uslugama,
te ih u svrhu omogućavanja izvršenja Ugovorom preuzetih obveza prosljeđuje sudionicima u organizaciji Putovanja
–davateljima usluga. Ukoliko Putnik želi opozvati pristanak na korištenje osobnih podataka u svrhu obrade zahtjeva
za Turističkim uslugama, kao i pristanak na prosljeđivanja osobnih podataka sudionicima u organizaciji Putovanja-
davateljima usluge, može pisani opoziv pristanka u svako doba dostaviti na adresu sjedišta Organizatora putovanja,
Zagreb, Sesvete Gajeva 2 a.
18. Ustupanje prava i obveza, prijenos Ugovora
18.1 Organizator putovanja je ovlašten, bez suglasnosti Putnika ustupiti ili na drugi način prenijeti svoja prava i obveze
iz Ugovora te je Putnik suglasan s obradom, uključujući i prijenos, njegovih osobnih podataka osobi na koju su prenijeta
prava i/ili obveze iz Ugovora, odnosno kojoj je Ugovor ustupljen.
18.2 Ukoliko je Putnik spriječen započeti ugovoreno Putovanje, Putnik može odrediti drugu osobu da se umjesto njega
koristi ugovorenim uslugama ako ta osoba udovoljava posebnim zahtjevima predviđenim za ugovoreno putovanje, ako
o tome pravodobno obavijesti Organizatora putovanja i ako Organizator putovanja ima mogućnosti, obzirom na svoje
ugovorne odnose s pružateljima usluga koje su sadržane u Putovanju, takvu zamjenu provesti. Zamijenjeni i novi Putnik solidarno su odgovorni za plaćanje cijene Putovanja i troškova izazvanih zamjenom.
18.3 Za Ugovor mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.
19. Reklamacije
19.1 Ako Putnik za vrijeme putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih
usluga od strane Organizatora putovanja, Organizator putovanja ili njegov mjesni zastupnik dužni su na prikladan način
riješiti taj prigovor, ukoliko to bude moguće. Ukoliko Putnik za vrijeme Putovanja istakne prigovor u odnosu na hotelski
i/ili apartmanski smještaj, taj prigovor Putnik mora izravno na licu mjesta uputiti u pisanom obliku i upiše u knjigu žalbe
kod davatelja usluge na licu mjesta, hotelu i/ili apartmanu za vrijeme smještaja u hotelu ili apartmanu, temeljem čega će
mu hotel i/ili apartman izdati potvrdu o izjavljenom prigovoru s kojom potvrdom se je Putnik dužan obratiti Organizatoru
putovanja u roku od 8 dana od dana završetka Putovanja.
19.2 Putnik je dužan u pisanom obliku obavijestiti o neispunjenju ili neurednom ispunjenju bilo koje usluge iz Ugovora
osobu koja je tu uslugu pružila, što je prije moguće, a Organizatora putovanja u roku od 8. dana od dana završetka
putovanja. Organizator putovanja neće uvažiti prigovor Putnika upućen nakon proteka roka iz prethodnog članka,
kao ni onaj koji je Putnik propustio uputiti bez odlaganja za vrijeme putovanja iz članka 19.1, jer je time onemogućio
Organizatora putovanja da otkloni prigovor na vrijeme. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle
otkloniti na licu mjesta.
19.3 Ukoliko Putnik rezervira Turističku uslugu tijekom perioda last minute rezervacije Putnik nema pravo prigovora na
kvalitetu smještaja u hotelu i/ili apartmanu.
19.4 Informacije i slike na internet stranicama .
U promociji aranžmana, cijena, slika i informacija na stranicama turističke agencije Educational Travel Worldwide d.o.o., osiguravamo profesionalne i točne podataka, ali ne možemo garantirati apsolutnu točnost. Ukoliko uočite pogrešku unutar neke informacije ili slike molimo Vas da nam ukažete na nepravilnosti slanjem e.maila ili nas slobodno kontaktirajte putem telefona. Hvala Vam unaprijed. Zahvaljujemo institucijama i školama čije slike i informacije koristimo u predstavljanju naše ponude.
20. Završne odredbe
20.1 Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Educational Travel Worldwide, odnosno s
ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Educational Travel Worldwide d.o.o.
20.2 Ovi Opći uvjeti putovanja stupaju na snagu dana 01.09.2019.